آخرین اخبار : 

آب اکسیژنه کاربرد در بهداشت استخرها

آب اکسیژنه کاربرد در بهداشت استخرها

آب اکسیژنه پاشا

آب اکسیژنه برای حذف مواد آلی و معدنی که موجب فاسد شدن آب استخر می‌شوند بکار می‌رود. تزریق این عنصر قبل از دستگاه UV باعث ایجاد رادیکالهای OH می‌شود که