آخرین اخبار : 

آب اکسیژنه کاربرد در پزشکی

آب اکسیژنه کاربرد در پزشکی

آب اکسیژنه پاشا

آب اکسیژنه در گذشته به دلیل خاصیت ضدعفونی کننده آن در پانسمان زخمهای عفونی استفاده می‌شد ولی امروزه به دلیل آسیبی که به بافتهای مجاور وارد می‌کند دیگر در پانسمان