آخرین اخبار : 

تهیه آب اکسیژن در صنعت

تهیه آب اکسیژن در صنعت

آب اکسیژنه پاشا

در این فرایند یکی از مشتقات آتراکینون بر اثر واکنش با هیدروژن در مجاورت کاتالیزور پالادیوم به آنتراهیدروکینون تبدیل می‌شود. با عبور هوا از ماده اخیر، محلول پراکسید هیدروژن ۲۰